Portret van Thomas Fairfax, militair leider, Salomon Savery, 1642 - 1654