Oproer om de sleutels, 1672, Simon Fokke (attributed to), 1779 - 1781