Found:


Blik op zomerhuis

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Orgel met putti

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Orgel in nis

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Tuinhuis en fonteinen

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Interieur van een tuinhuis

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Tuinhuis met putti

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Zomerhuis

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Ochtend en middag

Johann Matthias Steudlin, after Johann Gottfried Haid, 1720 - 1775

Avond en nacht

Johann Matthias Steudlin, Johann Gottfried Haid, 1720 - 1775

Tuinhuis met zonnescherm

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Doopvont

Johann Matthias Steudlin, after Johann Jakob Schübler, in or after 1724

Avond en nacht

Johann Matthias Steudlin, after Johann Gottfried Haid, 1720 - 1775