Found:


De dwerg Vincentz Zipperling in een…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Malper Höllriglin als…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Chevalier Rondeau als een…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De Spaanse dwerg Don Guappos, ca.…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Riepl Gleichdron, ca. 1710

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Piters Kahlmüß Wisseller…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Madame Sophia Luxuria, ca.…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De joodse dwerg Natan Hirschl, ca.…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Frau Agatha Zipperlingin…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Christl Vestnbalkh, ca.…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Ploriander als herder, ca.…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715

De dwerg Hans Sausakh von…

Martin Engelbrecht (attributed to), 1705 - 1715