Man achter een bureau, lezend in…

Firmin Gillot, after Paul Gavarni, 1858

Vier karikaturen van een man, vrouw…

Firmin Gillot, after Henri Daumier, after Lina de Veiler, after Anna Jacquemard, after Horace Vernet, 1864

Man en vrouw bekijken prenten in…

Firmin Gillot, after Paul Gavarni, 1858

Figuur gedragen door de…

Firmin Gillot, after Jean Paul Etienne Balze, after Jean François Gigoux, after Jules Franceschi, after Alexandre-Gabriel Decamps, after Joseph Beaume, 1864

Personificatie van de Overwinning,…

Firmin Gillot, after Paul Gavarni, after Jean-Baptiste Poncet, after Louis-Robert Carrier-Belleuse, after Albert-Ernest Carrier-Belleuse, 1864