De dwerg Robertus Satanius, 1720

Fopje Folkema, after Johann Christoph Fillisch, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720

De dwerg Suavius Mellidonius, 1720

Fopje Folkema, after Jacob Folkema, after Wilhelmus Koning, after Aernout Naghtegael, 1718 - 1720

De dwerg Rosmarinus van…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720

De dwerg Patrones der Scheel-heyd…

Fopje Folkema, after Johann Christoph Fillisch, after Martin Engelbrecht, 1716