De bisschop en de Dood

Wenceslaus Hollar, after Abraham van Diepenbeeck, after Hans Holbein (II), 1651

De bisschop en de Dood

Wenceslaus Hollar, after Hans Holbein (II), c. 1680

De Dood en de bisschop

Heinrich Aldegrever, after Hans Holbein (II), 1541

Zalige Hartmann van Bressanone

Raphaël Sadeler (II), after Johann Mathias Kager, 1627