Bust of Mary Stuart

De Grieksche A, c. 1680 - c. 1690

Two plaques from a column

De Grieksche A, after Adrianus Kocx, c. 1690

Tankard

De Grieksche A, 1709

Bord van faïence

De Grieksche A, c. 1700 - c. 1725

Kop

De Grieksche A, 1700 - 1725

Chinese Woman

De Grieksche A (attributed to), c. 1700 - c. 1720

Fontein van faience

De Grieksche A, 1764 - 1768

Kop

De Grieksche A, 1700 - 1725