Gezicht op monument in Amsterdam

Friedrich Johann Foltz, after Carl Christian Schüler, 1831 - 1871, print, RP-P-1908-2581

Gezicht op Middelburg

Friedrich Johann Foltz, after Carl Christian Schüler, 1827 - 1871, print, RP-P-1905-6062

Gezicht op Zierikzee

Friedrich Johann Foltz, after Carl Christian Schüler, 1827 - 1871, print, RP-P-1905-6065