De dwerg Monarchina Rond-Kop, 1716

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-51

De dwerg Laudate of Scherssende…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-24

De dwerg Puer Orcanius als woeste…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-40

De dwerg Robertus Satanius, 1720

Fopje Folkema, after Johann Christoph Fillisch, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-48

De dwerg Laudate of Scherssende…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-24

De dwerg Suavius Mellidonius, 1720

Fopje Folkema, after Jacob Folkema, after Wilhelmus Koning, after Aernout Naghtegael, 1718 - 1720, print, BI-B-FM-080-59

De dwerg Land-patrolius van…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-47

De dwerg Land-patrolius van…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-52

De dwerg Rosmarinus van…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-25

De dwerg Rosmarinus van…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-25