De dwerg Patrones der Scheel-heyd…

Fopje Folkema, after Johann Christoph Fillisch, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-20

De dwerg Robertus Satanius, 1716

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-43

De dwerg Robertus Satanius, 1720

Fopje Folkema, after Johann Christoph Fillisch, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-48

De dwerg Land-patrolius van…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-47

De dwerg Jan Hagel als een…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-17

De dwerg Patrones der Scheel-heyd…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-20

De dwerg Monarchina Rond-Kop, 1716

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-51

De dwerg Puer Orcanius als woeste…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-40

De dwerg Rosmarinus van…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716, print, BI-B-FM-079-25

De dwerg Laudate of Scherssende…

Fopje Folkema, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, print, BI-B-FM-080-24