Found:


Kreek

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-1893-A-18023

Visser bij knotwilgen

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-1893-A-18021

Boerin op een landweg

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-OB-73.791

Eenden bij een sloot

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-1886-A-11053

Populieren

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-1893-A-18019

Visser bij de knotwilgen

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-OB-73.787

Populieren

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-1893-A-18018

Kreek

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-1893-A-18022

Gezicht op een boerderij aan het…

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-OB-73.789

Visser bij de knotwilgen

Willem Roelofs (I), 1832 - 1897, print, RP-P-1913-2635