Found:


Gezicht op de oude kapel te Zuilen,…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.581

Gezicht op Utrecht vanaf de…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.561

Gezicht in de pandhof van de…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.565

Gezicht op de ruïne van Huis Ter…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.582

Gezicht op de Pellecussenpoort…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.576

Gezicht op het Waalseiland te…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-1911-3414

Gezicht op de IJsselpoort van…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.556

Gezicht op de Oude Jachthaven te…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.372

Gezicht op de Catharijnepoort te…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.562

Gezicht op de Sint Petronella's…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.579