Portret van Charlotte Asser

Eduard Isaac Asser, c. 1853, photograph, RP-F-AB12278-J

Stilleven met mand, kruik, kan en…

Eduard Isaac Asser, c. 1855, photograph, RP-F-AB12279-AW

Gezicht op logement Rondeel in…

Eduard Isaac Asser, c. 1853 - c. 1855, photograph, RP-F-AB12279-BC

Stilleven met foto's, lens, beeld…

Eduard Isaac Asser, 1855, photograph, RP-F-AB12279-BE

Portret van Elisa Beer-Oppenheim

Eduard Isaac Asser, c. 1854 - c. 1855, photograph, RP-F-AB12279-U

Gezicht op een huis in een park

Eduard Isaac Asser, c. 1853 - c. 1854, photograph, RP-F-AB12280-K

Portret van mr. Louis (Lodewijk)…

Eduard Isaac Asser (attributed to), c. 1845 - c. 1875, photograph, RP-F-1994-44

Portret van de Franse kunstenaar…

Eduard Isaac Asser, c. 1854 - c. 1855, photograph, RP-F-AB12280-L

Geschilderde kopie naar een…

Eduard Isaac Asser, c. 1855, photograph, RP-F-AB12278-G

Gezicht vanuit het huis van de…

Eduard Isaac Asser, 1852 - 1860, photograph, RP-F-AB12279-R