Christus na de geseling

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), after Johann Heinrich Schönfeld, 1641 - 1716, print, RP-P-2002-414

Schutter bij een kanon

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), after Johann Heinrich Schönfeld, 1641 - 1716, print, RP-P-2002-389

Portret van Claudia Felizitas,…

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), after Josephus Vuernerus, 1673 - 1716, print, RP-P-1908-1605

Portret van Matthias Wilhelm

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), 1676, print, RP-P-1915-975

Portret van Johann Bartsch

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), 1665 - 1716, print, RP-P-1908-1874

Portret van Sibylla Schuster

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), 1685 - 1716, print, RP-P-1915-972

Portret van Eberhard Gockel

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), 1670 - 1716, print, RP-P-1915-964

Bacchanaal

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), after Johann Heinrich Schönfeld, 1641 - 1716, print, RP-P-1985-1

Portret van Peter Müller

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), 1680, print, RP-P-1915-969

Portret van Georg Wolfgang Wedel

Georg Andreas Wolfgang (1631-1716), 1675 - 1716, print, RP-P-1915-973