Southern aisle of the Great Church…

Johannes Bosboom, c. 1827 - c. 1891, drawing, SK-A-3653

Studies naar figuren

Johannes Bosboom, after Emanuel de Witte, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1963-304

Beladen ezel

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1957-225

Portret van tsaar Peter de Grote

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1964-132

Schetsblad met studies van een…

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1960-203(R)

Gezicht in de Ridderstraat te…

Johannes Bosboom, 1861, drawing, RP-T-00-2147

Kerkmeubilair

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1957-216

Koorstoel

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1964-131(R)

Schets van een kerkinterieur

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1960-203(V)

Schetsblad met studies van…

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1956-42