Found:


Tiger Seen from the Rear

Gao Qipei, c. 1700, hanging scroll, AK-RAK-1991-10

Kluizenaar in de bergen

Zhu Henian, 1775 - 1834, hanging scroll, AK-RAK-1990-17

Jizo Bodhisattva

anonymous, c. 1300 - c. 1350, hanging scroll, AK-MAK-162

The Trading Post at Dejima

anonymous, c. 1840, hanging scroll, NG-1977-4

Rolschildering

Huang Shen, 1764, hanging scroll, AK-RAK-1991-12

Bamboo

Zhengxing (bijnaam Wuzhai), c. 1675 - c. 1750, hanging scroll, AK-MAK-1455-D

Rolschildering

, 1800 - 1900, hanging scroll, AK-RAK-1983-1

Rolschilderingen

Xiang Wenyan, 1850 - 1900, hanging scroll, AK-RAK-1991-3

Villa Dongshan

Yuan Jiang, 1721, hanging scroll, AK-RAK-1991-7

Blue Magpies

anonymous, 1368 - 1644, hanging scroll, AK-MAK-96-B