Koorstoel

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1964-131(R)

Interieur van de Geertekerk te…

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1957-218(R)

Interieur van een kerk te Utrecht

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-00-2146

Schets van een kerkinterieur

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1960-203(V)

Gezicht op de Hoofdtoren te Hoorn

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1921-471

Boerderijen te Waalsdorp

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1957-215(R)

Schetsblad met studies van…

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1956-42

Studies van een doopvont

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1964-131(V)

Ingang van het park bij het…

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1957-224(R)

Gezicht over de vijver van het Huis…

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, drawing, RP-T-1962-92