Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop Rijksmuseum Amsterdam


 1. Alle overeenkomsten worden aangegaan tussen de koper en de besloten vennootschap Rijksmuseum E-commerce B.V. te Amsterdam (hierna te noemen 'het Rijksmuseum'), gevestigd aan de Hobbemastraat 20, 1071 ZC Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer: 34139949, BTW identificatienummer: NL 8090 17 362 B01. Bezoekers van deze website aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden en van de andere rechten en plichten die vermeld staan op deze website.

 2. Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie met het Rijksmuseum over de door haar via deze website aangeboden artikelen kunt u gebruik maken van het e-mailadres: sales@rijksmuseum.nl. U kunt zich eveneens schriftelijk wenden tot het Rijksmuseum op het hiervoor genoemde adres, onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en zo mogelijk een e-mailadres.

 3. Een aanbod van de koper wordt geacht te zijn gedaan indien de koper het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan het Rijksmuseum heeft gestuurd door middel van het aanklikken van 'bestelling plaatsen' in stap 4 van de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de koper en het Rijksmuseum komt tot stand op het moment dat het Rijksmuseum per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd waarin een weergave van de bestelling staat.

 4. Betalingen dienen te geschieden door middel van een creditcard of door overboeking van het totaalbedrag op de door het Rijksmuseum toegezonden factuur aan de bankrekening van het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum is gerechtigd de afhandeling van een creditcardbetaling naar eigen inzicht af te ronden. De feitelijke afhandeling geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende creditcardmaatschappij.
  In het door de koper te betalen totaalbedrag is inbegrepen: - de aanschafprijs van het artikel; - de verpakkingskosten; - de kosten van verzending per gewone post naar het bij de bestelling aangegeven adres (afhankelijk van het opgegeven verzendadres).

 5. De verpakking van het bestelde artikel is zodanig, dat het Rijksmuseum garant staat voor onbeschadigde aflevering. In geval van onjuiste of beschadigde aflevering dient de ontvanger het artikel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan het Rijksmuseum te retourneren.

 6. Verzending van bestelde artikelen vindt plaats binnen twee weken na bestelling. Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelde goederen, en de bestelde goederen aan het Rijksmuseum te retourneren, onder vermelding van het bankrekeningnummer van de koper. Koper draagt de kosten van de retourzending. Binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending crediteert het Rijksmuseum het aankoopbedrag (met uitzondering van de kosten van de verzending van de bestellling) aan de koper.

 7. De op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Het Rijksmuseum biedt niet de mogelijkheid aan particulieren binnen of buiten de Europese Unie om de in rekening gebrachte BTW op de aangeschafte artikelen op enigerlei wijze te retourneren of terug te storten.

 8. Het Rijksmuseum zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

  • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het Rijksmuseum het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  • Het Rijksmuseum kan niet verplicht worden gesteld de bestelling alsnog te leveren.
 9. Op de door de koper met het Rijksmuseum te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiend uit de overeenkomst of enig door het Rijksmuseum gedaan aanbod zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 10. Voor het Rijksmuseum en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Rijksmuseum is er op gericht om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen.
  Door het plaatsen van uw bestelling stemt u ermee in dat het Rijksmuseum (en/of een gelieerde onderneming) u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het Rijksmuseum aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Rijksmuseum meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar sales@rijksmuseum.nl. Indien u via de website bestellingen met behulp van uw creditcard of een andere betaalkaart plaatst, geeft het Rijksmuseum de kaartgegevens door aan de bank of creditcardmaatschappij ter autorisatie van de transactie en de uiteindelijke betaling. Het Rijksmuseum geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het Rijksmuseum derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als het Rijksmuseum dat doet.