Alexander Braun

Robert Hertzberg, naar Veith Meyer, prent, RP-P-1919-151

Ludwig Tieck (2 stuks)

Franz Seraph Hanfstaengl, naar Carl Christian Vogel von Vogelstein, prent, RP-P-1919-1751

Zondeval en kruisiging, penning…

Hans Reinhart (der Ältere), 1536 - 1607, historiepenning, NG-VG-1-201

Zondeval en kruisiging, penning…

Hans Reinhart (der Ältere), 1536 - 1607, historiepenning, NG-VG-1-202

Karel V, Duits keizer

Hans Reinhart (der Ältere), 1547, historiepenning, NG-VG-1-254

Maximiliaan I, Duits keizer

Hans Reinhart (der Ältere), 1547, historiepenning, NG-VG-1-62

Offer van Isaak en kruisiging

Hans Reinhart (der Ältere), 1539, historiepenning, NG-VG-1-203

Karel V, Duits keizer

Hans Reinhart (der Ältere), 1537, historiepenning, NG-VG-1-211

Dr. C.F. von Ammon. 2 stuks

Karl Eppelin, naar Veith Meyer, prent, RP-P-1919-28

Portret E. Bendemann

Karl Eppelin, naar Anna Metz, prent, RP-P-1919-88