Markt te Beauvais

Siebe Johannes ten Cate, 1897, tekening, SK-A-2284

De schaakspelers

Isaac Israels, 1875 - 1922, tekening, SK-A-2912

Meisje voor een spiegel

Isaac Israels, 1875 - 1922, tekening, SK-A-2916

Arenlezende vrouw

Pieter de Josselin de Jong, 1871 - 1906, tekening, SK-A-3672

Modistenatelier

Isaac Israels, 1875 - 1919, tekening, SK-A-3667

Vrouwenhoofdje, naar rechts

Giovanni Battista Zampezzi, 1630 - 1699, tekening, RP-T-1887-A-1177