Portret van Sarah Bernhardt

J. Tourtin, 1877, fotomechanisch procedé, RP-F-F04464-B

Portret van Alexandre Dumas Fils

Fontaine (toegeschreven aan), 1867 - 1876, fotomechanisch procedé, RP-F-F80165

Westportaal van de kathedraal van…

Charles Nègre, 1854 - 1857, fotomechanisch procedé, RP-F-F80042

Métal (onbekend bouwwerk) (pl.50)

Germaine Krull, ca. 1927 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-50

Métal (De Hef, Rotterdam ?) (pl.63)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-63

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl. 6)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-6

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl.46)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-46

Métal (pl.60)

Germaine Krull, ca. 1925 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-60

Métal (pl.28)

Germaine Krull, ca. 1925 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-28

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl.31)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-31