Sanguinisch temperament

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1620, prent, RP-P-1993-161

Flegmatisch temperament

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1620, prent, RP-P-1993-162

Cholerisch temperament

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1620, prent, RP-P-1993-163

Melancholisch temperament

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1620, prent, RP-P-1993-164

Gesprek met Nikodemus

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583 - 1588, prent, RP-P-1980-59

Bruiloft te Kana

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583 - 1588, prent, RP-P-1980-52

Christus aan het kruis, met…

Raphaël Sadeler (I), naar Matthias Grünewald, 1605, prent, RP-P-2002-177

Maria met het Christuskind

Raphaël Sadeler (I), naar Peter de Witte, 1570 - 1632, prent, RP-P-1887-A-12018

Smaak

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1581, prent, RP-P-OB-7577

De heilige Corbinianus beveelt…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615, prent, RP-P-OB-7951