Ex libris van Ernst Heinrich…

Anton Pieck, 1905 - 1956, ex libris, RP-T-1950-266-A

Ex libris van Alfred E. Cohn

Johannes Arnoldus Boland, naar Myra Cohn, 1909, prent, RP-P-1909-2642

Ex libris van Alfred E. Cohn

Johannes Arnoldus Boland, naar Myra Cohn, 1909, prent, RP-P-1909-2641

Ex libris van Alfred E. Cohn

Johannes Arnoldus Boland, naar Myra Cohn, 1909, prent, RP-P-1909-2639

Ex libris van Alfred E. Cohn

Johannes Arnoldus Boland, naar Myra Cohn, 1909, prent, RP-P-1909-2640

Ex libris Willibald Pirckheimer

Albrecht Dürer, 1590 - 1600, prent, RP-P-1913-844

Ex libris H. Keers

Jan Boon, ca. 1920 - ca. 1970, ex libris, RP-P-1997-41

Ex libris H. Keers

Jan Boon, ca. 1920 - ca. 1970, ex libris, RP-P-1997-40

Barmhartige Samaritaan

Bernard Picart, 1709, prent, RP-P-OB-51.996