Verschillende dameskapsels en…

Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1779, prent, RP-P-OB-14.046

Vier dameskostuums

Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1778, prent, RP-P-OB-13.969

Verschillende dameskapsels en…

Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1779, prent, RP-P-OB-14.048

Vier dameskostuums

Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1778, prent, RP-P-OB-13.968

Journal des Luxus und der Moden,…

Georg Melchior Kraus, 1795, modeprent, RP-P-2009-2716

Journal des Luxus und der Moden,…

Georg Melchior Kraus, 1796, modeprent, RP-P-2009-2723

Journal des Luxus und der Moden,…

Georg Melchior Kraus, 1792, modeprent, RP-P-2009-2745

Gallerie des Modes et Costumes…

J. Pelicier, naar Pierre Thomas Le Clerc, 1780, modeprent, RP-P-2009-2113

Magasin des Modes Nouvelles…

anoniem, naar A.B. Duhamel, naar Claude Louis Desrais, 1787, modeprent, RP-P-2009-2205A