Portret van een jonge man, Eduard Isaac Asser, c. 1854

Portret van een jonge man, Eduard Isaac Asser, c. 1854

salted paper print, h 100mm × w 65mm More details

This work belongs to Photographie E.J. Asser (RP-F-AB12279)